Signs of the times • Tidens tecken

I woke up and knew that summer was gone and over with.
True, the big elm in the courtyard was still green, the heaven still blue, and rather warm.
So, how did I "know"? Simple; the rays of the ever later morning sun, does not reach down to the pavement of our court yard, but gets stuck in the crown of the elm.
Jag vaknade och visste med ens att sommarn var över.
Den stora almen på gården var visserligen ännu grön, himlen blå och ganska varmt i luften.
Så hur kunde jag då "veta"? Lätt: den allt senare morgonsolens strålar nådde plötsligt inte längre ner till vår gårdsplan, utan liksom fastnade i almens trädkrona.

Then there is all the events of the new season, Rosh ha-Shana, Yom Kippur, and Sukkot.
Sedan är det ju alla helgerna som inleder året och säsongen: Rosh ha-shana ("nyår"), jom kippur ("försoningsdagen") och sukkot ("lövhyddofesten").
Okay, few of us in Sweden are hit by those holidays, but for everybody else there are a few other hints of the wetness and cold awaiting us around the corner of the Time Line:
Okej, medges, bara några få av oss i Sverige drabbas av dessa helgdagar, men för andra finns ändå några antydningar om de blötare och kyligare dagar som ligger framför oss bakom hörnet på Tidslinjen:
* * *
Since my last post we have had the three-days of Gothenburg's International Book-fair, that attracted some 100,000 people this year.
Everybody and his cousin joined in.
Sedan min föregående post här så har vi haft tre dagar av Göteborgs internationella Bibliotek- och Bokmässa, som i år attraherade bortemot 100.000 deltagare. "Alla" var där…
* * *

Per Åkerlund, Arthos&Norma

There was plenty of seminars, as well as presentations of writers. Among them the brave Kurdish-Swedish writer Dilsa Demirbag-Sten.
Åtskilliga var seminarierna liksom författarpresentationerna. Bland dem återfanns den modiga (som charmerande!) kurdiska-svenska författarinan Dilsa Demirbag-Sten
Dilsa Demirbag-Sten

However, at this book-fare there is always other things that are for sale. I can't se the connection with any stretch of my imagination between books and dresses though!
Visserligen har det alltid prånglats annat än böcker på den här mässan, men jag inte för mitt liv begripa vad försäljning av kjolar har med en bokmässa att göra?!
Of course, a trade fair like this generates plenty of money, most of which the National Revenue will never see a cent of...
Givetvis genererar mässor som denna en hel del pengar: mycket av vilket skattemasen aldrig få se ett (nu avskaffat) öre av…
Every year big and small publishers show up at this fair. Like this one from the tiny little town of Nora in the middle of Nowhere.
Varje år dyker stora som små förlag upp på den här mässan, som den här lilla från ynkliga lilla Nora i mitten av Ingenstans.
One seminary was called "WHITE LIES – TURNING THE WESTERN IDEAL OF BEAUTY ON ITS HEAD", as we generally tend to believe the statues of antiquity where white marble, when in a matter of fact the where masterly painted. Medelhavsmuseet ("The Museum of the the Mediterranean") in Stockholm is hosting this very interesting exhibition between October 9, 2010 to 30 January 30, 2011.
Ett av seminarierna kallades VITA LÖGNER, eftersom vi tenderar att tro att antikens skulpturer var omålad marmor när verkligheten var det motsatta. Medelhavsmuseet i Stockholm kommer i dagarna att öppna en mycket intressant utställning om saken, från 9 oktober och fram till 30 januari.
This year the Book fair also housed a Photographical section. The Lutheran "Church of Sweden", had a nice exhibition of "Rooms of worship" in this City: Sik, Muslim, Greek-Orthodox, Coptic and Jewish. (Second from left is the picture from the small, Traditional, Jewish synagogue.) But why text in Arabic? This church are big fan of all Arab- and Muslim issues.
I år begåvades mässan också med "Fotografiska torget". Även där bedrev "Svenska kyrkan" aktiviteter. Bl.a. den fina utställningen "Heliga rum" här i staden, bilder från ett Siktempel, två moskélokaler, en koptisk kyrka, från den traditionella, lilla judiska synagogan (2:a fr.h.) och från en grekisk-ortodox kyrka. Men, varför arabiska? Denna kyrka är stor fan av alla arabiska och muslimska angelägenheter.
The friend of all serious amateur photographers are the Crew of moderskeppet.se. Here is Anders Jensen in full action.
Alla amatärfotografers vänn är besättningen på moderskeppet.se. Här ses Anders Jensen i full gång med att visa på något knep i Adobe-Photoshop.
In 1936 the Cities' Photographic Society ("Fotografiska Föreningen i Göteborg") was founded. And of course, WE had an exhibition stand there as well.
Året 1936 bildades Fotografiska Föreningen i Göteborg. Och givetvis hade VI ett utställningsområde på plats.
* * *
And here we go to yet another sign of fast approaching fall, the beginning of the semester at Photographic Society ("Fotografiska Föreningen i Göteborg"). In the first meeting more than usual members and members-to-be showed up.
I don't know where they had their heads that evening, because, surely, I was the one who "SHOULD" had take home the competition "Summer picture", was there any justice in this world, but I did not... ;)
Härmed kommer vi osökt in på ännu hösttecken, nämligen inledningen på Fotografiska Föreningens nya termin. Det inledande septembermötet såg fler deltagare än vanligt; såväl medlemmar som blivande medlemmar. Däremot kan jag inte begripa var de hade sina huvuden den kvällen eftersom jag, som (funnes det någon rättvisa i världen!) "BORDE" ha vunnit tävlingen på temat sommarbild, fick se mig omkörd! ;)
Mr. Buchwald presents my contribution
Unge herr Buchwald presenterar mitt bidrag… :)

Mr. Buchwald presents the September-winner
Unge herr Buchwald presenterar månadens vinnare…
:D
* * *
Okay, as I am writing this our elm is shifting color and it's yellow leaves have begun to fall... It IS fall...!
När jag nu äntligen skriver detta så har vår gårdsalm skiftat färg och dess nu gula löv har börjat dala till marken. Det ÄR verkligen höst nu!
* * *
Its dark and we recall the last pleasures of summer passed by. Like this girl enjoying this trill over and over again.
Så här i mörkret vänder vi i minnet tillbaka till den gångna sommarens upplevelser. Så gör säkert den här lilla flickan som älskade att hoppa i havet, gång på gång.
And the visit to Nordiska Akvarellmuseet (Nordic Watercolour Museum) in the island of Tjörn...:
Liksom besöket till Nordiska akvarellmuseet på Tjörn…,

As those wonderful journeys to Rome, Värmland, and Israel.
Liksom de underbara resorna till Rom, Värmland och till Israel.
Rome: The Pope, Benedictus XVI
Rom: Påven, Benedikt XVI


Israel: View over Lake Kinneret and upper Jordan Valley
Israel: Utsikt över Genesarets sjö och övre JordandalenKommentarer