A good week • En fin vecka


The week started in good spirits – and ended in good spirits. In between there was a memorial of a tragedy.

Global Day of Jewish Studies • Judisk studiedag
Kristallnacht • Kristallnatten
FFG

Sunday November 7th was the Global Day of Jewish Learning. This special day was organized by the world renowned Rabbi Adin Steinsatlz and his Alpha Society in Israel. Internationally there where over 600 events in some 400 Jewish communities in 48 countries.
I söndags, den 7 november, inträffade Internationella judiska studiedagen. Denna speciella dag hade organiserats av den världsberömde rabbinen Adin Steinsaltz och hans "Alfa-sällskap" i Israel. Världen över tilldrog sig i sammanhanget sexhundra olika tillställningar i omkring fyrahundra judiska församlingar i fyrtioåtta länder.
Also here in Gothenburg, Sweden, a brave crew showed up to participate in the study of and analysis of the texts and topics that had already been prepared in Jerusalem for this event.
Även här i Göteborg strålade en modig grupp samman för att delta i textanalys och efterföljande diskussion utifrån de texter och teman som redan hade förberets i Jerusalem inför evenemanget.
Having translated Rav Steinsaltz' "Essential Talmud" into Swedish from the Hebrew original (התלמוד לכל) as Talmud – en introduktion years ago, (as well as having published two independent works in Swedish on the Talmudic- and the Rabbinical hermeneutic traditions) I was asked so come. But of course not without my camera…
Eftersom jag för många år sedan dels översatte rabbi Steinsaltz Essential Talmud till svenska från det hebreiska originalet (התלמוד לכל) under titeln Talmud – en introduktion, dels i två egna verk har avhandlat talmudisk- och rabbinska hermeneutiska traditioner blev jag inbjuden att komma. Men naturligtvis inte utan min kamera…
It was all really a very, very basic four hours. But still, it was nice! Also when my friend Peter Katzin pulled a stick me and walked away with my camera to take a shot just as realized what was going on…
De fyra studietimmarna förflöt på verklig grund-grundläggande nivå, men trevligt hade vi. Också när min vän Peter Katzin snodde min kamera utan att jag märkte det förrän just i samma ögonblick som han tog den här bilden...
* * *
November 6 was chilly, cloudy and darkish (And the first snow of the season). Metaphorically speaking that was also the case in Germany that very date back in 1938. By that evening the
Nazi-party had organized a "spontaneous" German "insurrection" against the Jews of that country. In his order the same night, the notorious chief of Gestapo, Heinrich Müller, informed all police units in the Reich not to intervene with the outrage, but secure important Jewish documents and registers before having the Community centers and synagogue torched. This was the beginning of the notorious Kristallnacht – the Night of Broken Glas.
6 november var köldslagen, molnig och mörk (med första snön!). Detta kan även sägas om Tyskland detta datum året 1938. Till den kvällen hade Nazistpartiet organiserat ett "spontant" tyskt "uppror" mot judarna över hela Riket (inklusive Österrike, "Ostmark"). I sin order samma kväll meddelade den ökände Gestapo-chefen Heinrich Müller alla polisdistrikt om att inte gå emellan, utan se till att rädda undan viktiga judiska dokument och församlingsregister innan församlingshusen och synagogorna blev lågornas rov. Detta var början på den ökända Kristallnatten.
Jew's stores where vandalized and plundered, their homes broken into and families assaulted. Hundreds of murders against Jews where committed thought Germany and Austria, and many Jews committed suicide. During the night over 40,000 well-to-do Jewish men where arrested and brought to Concentration camps.
Affärer med judiska ägare vandaliserades och plundrades. Judiska hem attackerades och familjer misshandlades och skändades. Över hela Tyskland och Österrike mördades hundratals judar, andra valde att begå självmord. Under natten fängslades närmare 40.000 bättre bemedlade judar och fördes till koncentrationslägren.

Only two synagogues where spared: One in Hamburg, and the mighty reform Jewish sanctuary in Oranienburger Strasse in Berlin. The first because the house where it was hosted belonged to the Danish consul. The second because a brave German police officer, Otto Bellgardt, risked his life and job in having the Nazi-mob pushed back. Only later, during the RAF's bombing of Berlin, was the place burned down.
Ironically enough: the last major public undertaking by the Communist government i the former East-Germany, was to rebuild and restore this synagogue!
Av Tyskland alla synagogor var det bara två som inte förstördes: en i Hamburg och det stora reform-"templet" på Oranienburger Straße i Berlin. Den första klarades sig eftersom huset som synagogan var inhyst i ägdes av den danske konsuln: den andra därför att ett modigt tysk polisbefäl, Otto Bellgardt, riskerade både livet och brödfödan när han beordrade nazi-mobben att försvinna. Inte förrän flera år senare brändes även den här gudstjänstlokalen ner vid RAF:s bombningar av den tyska huvudstaden. Ironin i det hela är, att återuppbyggandet av synagogan blev DDR-regimens sista stora offentliga iscensatta arbete innan regimen och landet kollapsade 1990.
Having seen the November 6 memorial march been kidnaped by the political Left and turned into anti-Israeli manifestations, the Jewish Community in Gothenburg now organizes a separate, public manifestation in remembering the Day and it's victims. Youth leaders from the Christian Democrats, Young Liberals, and the (once) Conservative parties are invited to give speeches.
Sedan den islamofila Vänstern kidnappad minnet av denna dag och gjort dem till en tid för anti-Israeliska manifestationer organiserar numera Judiska församlingen i Göteborg en egen offentlig manifestation i Bältesspännarparken för att minnas dagen och hedra dess offer. Ordförandena för de lokala grenarna av KDU, LUF och MUF brukar inbjudas att ge några korta tal.
One hour later, the Memorial evening continues in the Large Synagogue.
En timma senare fortsätter minnesstunden i stora synagogan.
The Community's (Conservative) rabbi, Dr. Peter Bornstein greets the public.
Församlingens (konservative) rabbin, d:r Peter Bornstein hälsar auditoriet välkommet.
Six candles are lit by survivors of the Holocaust, each light one representing one million of murdered Jewish men, women, and children during the Nazi wholesale murder.
Sex ljus tänds av överlevande undan Förintelsen. Varje ljus representerar en miljon av mördade judiska män, kvinnor och barn under den nazistiska masslakten.
The attorney Allan Stutzinsky at the rostrum.
Advokaten Allan Stutzinsky i talarstolen.
Mrs. Erica Nordström sing, and mr. Josef Zammel plays.
Erica Nordström sjunger och Josef Zammel ackompanjerar.
* * *
Thursday November 11: The "Photographic Association of Gothenburg" (FFG) is about to have the monthly meeting and photo-contest. Once I recruited my neighbor a floor below as a member. Some weeks ago, Andrea, the 19 year old/young daughter of a childhood friend of mine, moved to Gothenburg and, as it happened, into this house as well: also one floor below. Eva persuaded Andrea to try out the FFS. Now, It's far to that place, and the weather was rainy, cold and dark. So, I pulled out our car offered the ladies a lift, and of we where.
Torsdagen 11/11: Fotografiska Föreningen i Göteborg, FFG, ska ha månadsmöte med sedvanlig fototävling. En gång i tiden hade jag värvat Eva, grannen en våning ner. För några veckor sedan flyttade Andrea, 19-åriga dottern till en gammal barndomsvän till mig till Göteborg, och som av händelse, till en egen lya här i huset också. Även hon en trappa ner. Eva övertalade Andrea att komma med på ett FFG-möte. Nu är det en bra bit till lokalen samtidigt som vädret var vått. kallt och mörkt. Vad göra? Körde fram vår bil och erbjud damerna skjuts. Så var vi då på väg.
Unusual many members showed up that evening, and extra tables had to be unfolded for all the 25+ photos of the contest. When we reached the point to vote on a favorite and a second favorite photo we where somewhere around forty people.
Det var ovanligt många var de som slöt upp den här kvällen. Extra bord måste fällas ut för att bereda plats för alla 25+ bilder som skulle delta i fototävlingen. När vi väl kommit till programpunkten att välja en första och en andra favorit att rösta på var vi nog ett fyrtiotal människor som trängdes.
I due time the votes had been collected and counted and the results presented. It was very exciting. In the end three photographers had merited a shared First place: Eva, the newcomer Andrea, and my self!
Now I wonder, what is the statistic probability that three persons, driving there in the same car returns all "first price winners"of the month. I seriously wish someone could figure it out!
The one thing I have to say, is to Andrea and to Eva: CONGRATULATIONS!
Omsider samlades rösterna in, räknades och presenterades. Spänningen hängde i luften. Till sist hade tre fotografer vaskats fram att dela första plats: Eva, nykomlingen Andrea och – jag själv!
Nu undrar jag: vilken är den statiska sannolikheten att tre människor som åkt dit i samma bil återvänder alla som månadens "förstaprisvinnare". Allvarligt talat önskar jag att något snille skulle kunna räkna ut detta!
Det jag har att säga är till Andrea och Eva: GRATTIS!
My winning contribution Mitt vinnande bidrag
* * *
18,000 pictures had arrived to the newspaper METRO's International photo contest. Out of thous 90 have been selected to participate further. Among them one of mine. Of course you want to see this photo – and maybe even give it your vote –, please click HERE, and you will get there. We are talking the ninth picture, entitled Trygg ("Safe").
Thank's for your kind support!
18.000 bilder inkom till Metros internationella fototävling. Av dessa valdes 90 ut att gå vidare i ännu en uttagning. Av dessa är ett mitt bidrag. Naturligtvis vill du se den bilden – ja, kanske t.o.m. rösta på den –, då ska du bara klicka HÄR så kommer du rätt. Det är den nionde bilden, med titeln Trygg.
Hjärtligt tack för ditt stöd!
* * *

You might recall that I had the "honor" to land on a second place in the Swedish National Geographic Photo contest last year (2009). My wife found out by chance, but NG never got in touch with me, so I sent them a mail. In return I got a letter from the publisher expressing regrets over some technical screw-up: second and third winners had not been notified, but now it was settled. The "price"-parcel arrived. You would probably had been as surprised as I was to find one (to small) polo shirt and two perfume candles!!!! … What could possibly be the connection between those items and photography?! I don't see it. Do you? Do they? At least the brought us a nice BIG LAUGHER!
Du kanske minns att jag förärades andra pris i Svenska National Geographic fototävling förra året (2009). Frugan fick av en slump reda på det. NG informerade mig aldrig och därför skickade jag dem ett mail. Jag fick ett svarsbrev där man skyllde på tekniska missöden: andra- och tredjepristagarna hade kommit bort i handlingarna. Men NU… Så anlände prispaketet. Du skulle förmodligen ställt dig lika undrande som jag inför innehållet: en (för liten) tenniströja och två doftljus!!!! … Vad i allsindar har de prylarna med foto och fotograferande att göra?! Jag begriper det inte. Gör du? Gör de? Hursomhelst som var det ETT STORT SKRATT som kom med den posten!

Kommentarer