Chanuka IV • 4:e chanukkah

Fourth day of Chanuka and Sunday. Snow. Lights in the heavy, dark Nordic winter.
Fjärde dagen chanukkah och det är söndag. Snöigt. Ljus i den tunga, mörka nordiska vintern.
The last cuples of weekends the Haga-area of Gothenburg stages it's Holiday markets along it's major street.
De senaste veckosluten försiggår "Hagas julmarknad" utefter huvudartären Haga Nygata.
BUT… what is this? An empty corner! "Sure the public would not mind a cup of real Indian tea to warm themselves?" Thus argued a young student couple. In good time they made all the necessary preparations of their little stand.
MEN– vad är detta? Ett tomt hörn! "Folk vill säkert värma sig med en mugg äkta indiskt chai?" Så resonerade ett ungt studentpar. I god tid förberedde de sitt lilla stånd."No stand without permission!", shouted the tough woman in her out-of-place hat, walking around the street discreetly collecting money from shops and sales stands. The young couple where intimidated and being nice Swedes the merely pocketed their anger, dismounted their little stand and went home.
"Inget stånd utan tillstånd!", hävdade den tuffa kvinnan, iförd en anskrämliga hatt, som vandrade gatan fram för att diskret uppbära pengar från affärer och salustånd. De båda ungdomarna hotades och som de välartade svenskar de är knöt de mest bara händerna i fickorna, plockade ner deras lilla téstånd och gick hem.

"There is something fishy about this," on of them told me, and promised to check out the legal aspects of what is going on behind the curtains. The word spread in the neighborhood, and soon a banderol of protests where staged against the limitations of the commercial, publicity stunt.
"Här ligger en hund begravd", sa en av dem till mig och lovade sig själv att kontrollera de juridiskt rimliga i vad som sker bakom kulisserna. Ryktet om vad som hänt spred sig i kvarteret och snart var en protestbanderoll upphängd alldeles bakom det kommersiella jippot.
* * *
To the wast majority of people here in Gothenburg, its Advent. And yesterday night I bumped into the first purchaser of a Xmas tree.
För det stora flertalet av göteborgare är det förstås nu adventstid. Igår kväll stötte jag på de första som jag sett köpa en julgran.

* * *

At Gothenburg's main square, Gustaf II Adolph's Place, there is now a very, very impressive as well as very touching photo-exhibition, where an number of homeless people are shown in the outfits of the professions they once upon a time had hoped for in their lives. For any one in Gothenburg, don't miss it. I have no further information.
På Gustaf-Adolfstorg pågår nu en lika imponerande som rörande fotoutställning vari ett antal hemlösa i studiomiljö avporträtterats iförda de kläder och attributer tillhörande de yrken som de en gång, tidigt i livet hade hoppats på att bli. Jag uppmanar alla som kan att besöka utställningen innan den stänger. Några ytterligare upplysningar om saken har jag inte.

* * *
Finally, a neighbor has just built a snowman for his little baby-son.
Till sist: en granne har just byggt en snögubbe åt sin lille bäbis-son.

Lo and behold, tonight I am to be bestowed a scholarship from the Katz' Jewish Foundation, in Photography. The big slam though goes to Stefan Mendel Enk for his highly recommended book Tre apor ("Three Monkies").
Se, i afton ska jag bestås med ett litet stipendium i fotografi från Katz Juiska Kulturfond. Storkapet inkasserar emellertid Stefan Mendel Enk för hans verkligen rekommendabla bok Tre apor.
Shortly before the commence of the Katz' Award ceremony
last year, at the Jewish Community Centre at Gothenburg.

Kort innan förra årets Katz-ceremoni i Judiska församlingen
i Göteborg.Kommentarer