Soon it turns • Snart vänder det

The days are now as short as the get. But soon it turns and the light of days shall once again grew longer and brighter!
Nu är dagarna så korta som de bara kan vara. Men, snart vänder det och åter kommer dagsljuset igen att bli allt längre och ljusare!

This year we have been lucky as the snow came already in November and illuminates the slippery streets of the city.
I år har vi haft tur alldenstund snön kom redan i november och lyser upp stadens hala gator.

The other day we went to check out our summer-house. It was cold…
För några dagar sedan åkte vi för att titta till torpet. Det var kallt…

Now I have added a new album: Gothenburg and our countryside in snow. Please klick the picture below, and you will get there!
Nu har lagt upp ett nytt album: Göteborg och trakten kring torpet i snö. Klicka bara på bilden nedan så kommer du dit!

* * *

All sorts of activities happens all the time in the darkness of the days here at the outskirts of the the North Pole this time of the year. Last week, for instance, we had the monthly meeting at the Photographic Society, FFG. At every such meeting we have a competition, and by February the results of the past 12 month's participations are counted. Well, for the time being I am rather satisfied with my present ranking, as you may see below.
I vintermörkret händer allt möjligt här i Nordpolens utkanter. I förra veckan hade vi exempelvis månadsmöte i FFG. Som vid varje månadsmöte hade vi också en deltävling, som avrundas i februari med en avräkning av poäng. Tills vidare är jag ganska tillfreds med min nuvarande plats, som du kan se nedan.

As usual, we had an external educator  give his droshe – I mean lecture. This time we had the pleasure of hearing Kent Waldenström from Scandinavian Photo about calibrating your computer for best output.
Som vanligt hade vi en extern föredragshållare. Den här gången hade vi föremånen att få höra Kent Waldenström från Scandinavian Photo, som talade om hur man kalibrerar ens dator för bästa möjliga utskrifter.
Kent in action
The nice thing, though, is the contest. The group-analyzing of the photos participating.
And then, everybody checks out the pictures and write down two favorites.
Trevligast är trots allt tävlingsmomentet. Visst, också gruppanalyserna över de tävlande bilderna innan, men sedan nagelfar alla var för sig samtliga bidrag och skriver ner sin båda favoriter på en lapp som ges till tävlingsledningen.
The results are presented from the lower end. Here, the chairman is showing one of my two contributions. This one landed on fourth – or was it the third? – place. The theme was "Portrays" 
Vinnarna presenteras därefter i stigande ordning. Vördade ordföranden höjer här det av mina två bidrag som hamnade på – var det fjärde eller tredje plats? Någon...?! Temat var "porträtt".


 This one got one ranking lower.
Denna kom en pinne under.

Jarmo Väyrynen gained top scores with his photo of  the brother of the late Finish field marshal Mannerheim.
Jarmo Väyrynen vann med sitt porträtt av marskalk Mannerheims bror.

 That's all, for now!
Det var allt för nu!

Kommentarer