Back on the stage • Åter på scenen

Sorry for not having attended this blog as I should. After four weeks in Israel – returning to the Diaspora in Sweden – it has taken some time four my "soul" to catch on...
Ursäkta för att ha slarvat med uppdateringen av den här bloggen. Efter att ha tillbringat fyra veckor i Israel tog det själen några veckor att hinna ikapp med kroppen i exil i Sverige...
Bilu interchange, a Swedish flag!!!
Bilu-motet, en svensk flagga!!!
On the way to Ben-Gurion Air Port.
På väg till Ben-Gurionflygplatsen
The Old Man Himself at the entrance.
Gubben själv vid ingången.

Towards the gate. "I DON'T WANNA LEAVE!"
Mot gaten. "JAG VILL INTE ÅKA HÄriFRÅN!""Don't want! Don't want!"
"Vill inte! Vill inte!"Austrian Airlines and Viennese waltz…
Austrian Airlines och Wienervals...

Feeling of total emptiness.
(Rehovot at the left horizon.)
Känsla av total tomhet.
(Rechovot vid horisonten till vänster)

Above the Mediterranean Sea.
Ovan Medelhavet.

January 27, the day Auschwitz-Birkenau was liberated by the Soviet Red Army, is an international day of Remembering the victims of the Nazi Holocaust. (Weird indeed to state that the Red Army liberate anything, an apparent contradictio in absurdum, but this is one of the cases where this is true.)
The event was commemorated in the Synagogue of Gothenburg. Among the invited guests and speakers was the Lutheran bishop of the city, Carl Axel Aurelius. His speech was strong and emotional. How sad then, that at the end he was unable to leave his christology outside the walls of this Jewish sanctuary...
For my own short slideshow of the event, please press HERE.
Den 27januari iakttar man i (Väst-) världen Minnesdagen för Förintelsens offer, under nazismen. På detta datum befriades utrotningslägret Aushwitz-Birkenau av Röda Armén. (Märkligt att påstå, att Röda Armén befriat något eller någon – en total självmotsägelse! – men detta är ett av få fall där beskrivningen är adekvat.)
Åminnelsestunden i Göteborg hölls i stadens stora Synagoga. Bland de inbjudna talarna fanns Göteborgs lutherske biskop,  Carl Axel Aurelius, som framförde ett starkt och gripande tal. desto beklagligare då när han i slutänden visat sig oförmögen att för skams skull hålla sin kristologi utanför den judiska helgedomens väggar...
HÄR kan du se min korta bildpresentation från tilldragelsen i synagogan. 
Guest of honor, MP Mrs Annelie Enockson (Cd)
Hedersgäst, Annelie Enockson (Kd)

In these days The Mediterranean Museum in Stockholm is packing away a very interesting exhibition: "White Lies". Already some two hundred years ago it was learned that the statues of European antiquity was not white, but actually colored! For generations, Europeans got used to the idea that al those magnificent stone works of Greece and Rome just consisted of – stone. The exhibition however showed copies of antiquities re-painted as in their days of greatness. Like this bust of emperor Augustus that I here have restored to its original look for you.


I dagarna dess packar man på Medelhavsmuseet i Stockholm som bäst ner utställningen Vita lögner, som visats under vintern. Redan för bortåt tvåhundra år sedan visste man i vissa kretsar att antikens skulpturer varit målade. Européerna hade (och har) i århundraden vant sig vid att betrakta det antika Greklands och Roms skulpturer som lika monokroma som stenen ur vilka de mejslades. Så icke! Utställningen uppvisade färgrestaurerade kopior av klassiska verk, så som de tedde sig i sin glans dagar. På samma sätt som jag här restaurerat en klassisk byst av kejsare Augustus till ditt nöje.

This fact brings us much closer to the original way of thinking, still is full use in India. Here is some examples of painted status from Hindu temples in Bangalore that I visited back in 2006.
A small Hindu temple in Bangalore, India (2006)
Ett litet hindutempel iBangalore i Indien (2006)
Det är en omständighet som för oss tillbaka till ett ursprungligt tänkande som ännu är en självklarhet i Indien, den östra grenen av den Indo-europeiska folkgruppen. Här några exempel från hinduiska tempel i Bangalore, som jag besökte 2006.

Now we go on waiting for snow and ice (commies and anarcho-anarchists) to disappear from our streets!
Nu väntar vi bara på att snö och is (tillika kommunister och anarkister) försvinner från våra gator!

Kommentarer