By the way… • Förresten…


Since some 2,500 years back, the Jews annually read through the Torah – the Pentateuch – in public, in the Synagogues.
I bortåt 2500 år har judarna årligen läst igenom Torahn ("De fem moseböckerna") offentligt i sina synagogor.
Reading from the Torah on a weekday at he traditional Synagogue in Gothenburg, Sweden
Torahläsning på en veckodag i Göteborgs lilla,

traditionella synagoga.
Hence the Five books are divided into weekly portions, parshat shavua. (Numbering the text into chapters and verses was never a native idea, but imposed by strangers.) Every such parsha gets its name from its initial word or sentence. (See, now you have learned something you didn't know!)
Därför delades de fem böckerna upp i veckoavsnitt, parshat shavua. (Detta med att indela texterna i kapitel och verser gjordes utifrån, av främlingar.) Första ordet eller meningen i varje veckoavsnitt ger namn åt hela avsnittet. (Se där, nu har du förmodligen lärt dig nått nytt!)

As it happens, last weeks parsha was כי תִשּא, Ki Tissa (Exodus 30:11–34:35). Here one meet Moses, the transmitter of "Divine Law, decending from Mt. Sinai his face radiant and rays of light – karnei or – bursting forth from his forehead. In the Vulgate, the Latin translation the Hebrew word for "rays of light" was mistranslated as "horns". This is why Moses by Michael-angelo turned out the way this classic sculpture does.
Förra veckans veckoavsnitt var כי תִשּאKi Tissa (“När du räknar”, Andra Moseboken 30:11–34:35). Här möter vi Moses som förmedlar den gudomliga lagen till Israel, som han befriat och lett ut ur Egypten. Där han vandrar ner med lagens tavlor i händerna från Sinai berg strålar hans ansikte av ljus. I den äldsta latinska översättningen av bibeln, Vulgata, gjordes en felöversättning och i stället för strålar står där "horn". Det är fördenskull som Michaelangelos berömda staty av Moses försetts med de där underliga hornen.

Kommentarer