Berlin

Berlin is a fascinating city. We have spend some time down there over the years, and when one is under the impression “that’s it, let us go and find another city”, something new comes up.
Berlin är en fascinerande stad. Vi har besökt den genom åren och när man får för sig att “det är allt, nu får vi hitta en annan stad att upptäcka”, ja, då dyker det plötsligt upp något nytt.

Of course, some remains as “always”, like these (always smoking!) people trying to sell a piece of the Ulbricht-wall and other former GDR-bits and pieces.
Somligt förblir förstås vid det vanliga, såsom dessa (ständigt rökande) prånglare av bitar av Ulbrichtmuren och annat DDR-krafs.
The new thing to us was the German Historical Museum (Unter den Linden 2).
Den främsta nya upptäckten som vi gjorde var Tyska historiska museet (Unter den Linden 2).
Foremost it was the exhibition above that attracted us, Order and Holocaust, about the the general police force in Nazi-Germany 1933–45.
Vad som främst pockade var utställningen Ordning och Förintelse, om polisväsendet i Nazi-Tyskland 1933–45.
It turned out that the permanent exhibition is worth yet another trip to the German capital.
Det visade sig att museets permanenta utställningar är värda en ny resa.
The museum claim to be in possession of the globe of Hitler’s chancellery, made famous by Charlie Chaplin in his movie The Dictator. However, I am among those who doubt this. Compare my photo up to the right to the picture to the left, showing Red Army soldiers whom just secured the chancellery in May 1945. Can you se why I?
Museet påstår sig ha den jordglob som en gång stod i nya Rikskansliet och som Chaplin gjorde berömd i sin film Diktatorn. Jag tillhör emellertid dem som ifrågasätter detta. Jämför min bild av museeföremåelt med högra bilden som visar en rysk trupp vid jordgloben alldeles efter att de säkrat Rikskansliet i maj 1945. Kan du sluta dig till varför jag tvivlar?
At a Jewish cemetery I found the tomb of one of my old favorite composers, Jakob Liebmann Beer, alias Giacomo Meyerbeer (1791–1864).
På en judisk begravningsplats fann jag en gravsten över en av min ungdoms favoritkompositörer, Jakob Liebmann Beer, alias Giacomo Meyerbeer (1791–1864).
Well, is IS a house…
Nåväl, det ÄR ett hus…
And this?! An angel landing i great speed in Unter den Linden?
No, indeed not…

Och vad är detta?! En ängel som i hög fart landar Unter den Linden?
Nej, faktiskt inte…
There are still a few hundred meters of the infamous Berlin (or Ulbricht-) Wall standing in the German capital. Shortly after it was torn down in 1989, parts became protected artist area. This flag below is food for thoughts…
Några hundratals meter av Ulbrichtmuren finns ännu kvar i Berlin. Kort efter att den raserades 1989 blev delar av den, som här nedan, skyddade konstnärszoner. Flaggan här är beaktansvärd…
One of the great days for the commies in former "GDR" was the building of their television tower in Alexanderplatz. (To make sure, the material they needed had to be imported from West-Germany, and from Sweden…) However, due to for and shapes of the details in the globe a big cross appears on it on sunny days when the engels are right. The witty Berliners called this phenomena "The Pope's revenge". The political top bras in Communist Berlin tried to find ways to make that cross go away. It was to late and they decided that it would stand as a tribute to the science of engineering.
En av "DDR"s stora dagar var invigningen av TV-tornet på Alexanderplatz. (Visserligen hade byggmaterialen måst köpas in från dåvarande Västtyskland och från Sverige…). P.g.a. detaljer på globens yta skulle det visa sig att ett stort kors uppträdde på den soliga dagar och i rätt vinkel. De vitsiga berlinarna (alltid lika snabbkäftade) kallade förteelsen för "påvens hämnd". De kommunistiska höjdarna försökte finna lösningar på detta "problem", men det var för sent. Tornet fick vara som det var som en hyllning åt ingenjörskonsten.As so many other of Europe's major cities, also Berlin is a host to enormous amounts of alien Muslims, however mainly from Turkey. Below one of these new "Berliners".
I likhet med så många andra europeiska storstäder är även Berlin värd för enorma mängder främmande muslimer. I Tyskland är det främst turkar. Nedan en av dessa nya "berlinare”.
Kommentarer